SENSOTERAPIA

Zintegrowana terapia sensoryczna opierająca się na preferencjach sensorycznych dziecka w oparciu o założenia Sali Doświadczania Świata. Plan terapii ustalany jest indywidualnie i ściśle dostosowany do potrzeb dziecka.
Polega na treningu wszystkich obszarów zmysłowych oraz motoryki dużej i małej, uwzględniając także zaburzenia w innych obszarach funkcjonowania: społecznym, komunikacyjnym, emocjonalnym. Sprzyja integracji i prawidłowemu  przetwarzaniu bodźców sensorycznych.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONA?

Dla dzieci , u których występują:

 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • niedowidzących i niedosłyszących,
 • z ADHD, ADD,
 • z autyzmem,
 • z zespołem Downa, Aspergera, Reta, Turnera,
 • z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym),
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej( nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, dyspraksją),
 • z opóźnieniem i zburzeniami rozwoju mowy,
 • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
 • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
 • z zaburzenia emocjonalnymi i psychicznymi.